Nieuws van Simon Miske

Het einde van De Nieuwe Wildernis

Provinciale Staten hebben op 11 juli jl. een nieuwe beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen vastgesteld. Nog voor de winter moeten er 1.200 gezonde dieren worden doodgeschoten. De natuur krijgt niet meer de vrije hand. Er komt aaibare en maakbare natuur, de jacht doet zijn intrede en het aantal ganzen neemt flink af. GroenLinks stemde tegen dit plan.

Lees verder

Nieuwe Omgevingsvisie Flevoland

De provincie Flevoland gaat een nieuwe Omgevingsvisie schrijven. Afgelopen maanden is samen met een tal aan Flevolanders en deskundigen een schat aan inzichten opgedaan en uitgewerkt in de vorm van zeven Flevo-perspectieven. Provinciale Staten heeft op 13 juli jl. de bestuursopdracht vastgesteld voor het opstellen van de Omgevingsvisie. De perspectieven Circulaire Economie en Duurzame Energie vormen een belangrijk onderdeel van de bestuursopdracht. Dit biedt goede kansen voor een sterkere economie, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid.

Lees verder

Oostvaardersplassen wordt Nationaal Park nieuwe stijl

De Oostvaardersplassen, een bijzonder natuurgebied van internationaal belang. De natuurwaarden worden beschermd door de status als Natura 2000-gebied. In en rond de Oostvaardersplassen zijn veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme.  Dat kan nog veel beter worden benut. Daarom is op initiatief van GroenLinks een voorstel aangenomen om van de  Oostvaardersplassen en omgeving een Nationaal Park te maken. We zijn bijna twee jaar verder. Een goede reden om eens te kijken wat voor stappen er zijn gemaakt in deze periode.

 

Lees verder

Provincie kiest voor vervuilende dienstauto’s

In de vorige Statenperiode was een motie van GroenLinks om het provinciale wagenpark te verduurzamen aangenomen. Bovendien heeft de provincie als beleid 100 % duurzaam inkopen én wil ze duurzaamste provincie van NL zijn en in 2030 energieneutraal ( incl. mobiliteit).  De GroenLinks Statenfractie was dan ook onaangenaam verrast dat er gekozen is voor de dieseluitvoering van de BMW5 serie. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld en het hele aanbestedingsdossier opgevraagd. In de krant De Stentor van 6 februari jl. is over dit onderwerp, n.a.v. de schriftelijke vragen van GroenLinks, een uitgebreid artikel gepuliceerd met als titel "Groener" met dienstauto op diesel? (zie bijlage).

 

Lees verder

Motie weidevogelbeheer Rivierduingebied aangenomen

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Ook in Flevoland worden broedende kieviten, tureluurs en grutto’s steeds meer een zeldzaamheid. Provinciale Staten van Flevoland heeft, op initiatief van GroenLinks, bij de begrotingsbehandeling daarom besloten de komende zes jaar beheersmaatregelen speciaal voor weidevogels in het Rivierduingebied financieel te ondersteunen. “Voor veel weidevogels is het 5 voor 12” zegt GroenLinks fractievoorzitter Simon Miske. “We zijn daarom erg blij dat agrariërs in het gebied gezamenlijk zich willen inzetten om de weidevogels in Flevoland te behouden”.  

Lees verder

Inzet GroenLinks bij de begrotingsbehandeling 2016

Op 11 november jl. is de begroting 2016 behandeld in de Provinciale Staten van Flevoland, de zogenaamde Algemene Beschouwingen. In de eerste termijn heeft fractievoorzitter Simon Miske onder meer zorgen geuit over het proces van Regioplan Wind, heeft hij gepleit voor humane vluchtelingenopvang in Flevoland, voor versnelling van de energieagenda, duurzame aanbesteding dienstauto’s en voor financiële steun voor het weidevogelbeheer in het Rivierduingebied.

Lees verder