Adviezen beheer Oostvaardersplassen onuitvoerbaar

Voor GroenLinks is zorgvuldige besluitvorming over beheer van de Oostvaardersplassen belangrijk. Daarom heeft GroenLinks, samen met PvdA en PvdD het adviesrapport van Commissie Van Geel juridisch laten toetsen. Uit dat juridisch advies blijkt dat het wijzigen van het beheer van de Oostvaardersplassen alleen mogelijk is met een gedegen wetenschappelijke ecologische onderbouwing. Dit is het rapport Van Geel absoluut niet.

Bovendien is de verwachting dat de voorgestelde maatregelen niet wetenschappelijk te onderbouwen zijn. Daarmee zijn de adviezen van Commissie Van Geel onuitvoerbaar geworden. Het juridische advies geeft inzicht in of, en onder welke voorwaarden, afgeweken kan worden van het in 2015 vastgestelde Natura 2000 Beheersplan.

Het juridische advies ‘Onderzoek naar de verhouding tussen de adviezen van de ‘Externe begeleidingscommissie Beheer Oostvaardersplassen’ (Commissie Van Geel) en de Wet natuurbescherming’ geeft inzicht in de juridische haalbaarheid en dus uitvoerbaarheid van het beoogde beheer van de Oostvaardersplassen. De juridische toets is uitgevoerd door prof.dr. Kees Bastmeijer, tevens hoogleraar Natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit van Tilburg.

De belangrijkste bevindingen van het advies zijn:

• het verkleinen van het begraasde deel van 1880 naar 1080 ha is niet mogelijk omdat dan de instandhoudingsdoelen niet worden gehaald;

• wijziging van het actuele Natura 2000-beheersplan kan alleen met een wetenschappelijk gefundeerde ecologische onderbouwing. Het advies van Commissie Van Geel is niet geschikt als onderbouwing;

• het advies van Commissie Van Geel kan zonder nadere wetenschappelijke onderbouwing niet als review worden gezien in de zin van de overeenkomst tussen het Rijk en de provincie;

• de adviezen van Commissie Van Geel met betrekking tot de grote grazers voldoen niet aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming;

• het verlenen van een ontheffing door de provincie voor het afschieten van edelherten wordt ‘problematisch’.

De conclusie van het juridisch advies luidt dat het N2000 Beheerplan niet substantieel kan worden gewijzigd zonder een gedegen ecologische onderbouwing. Het advies van de Commissie Van Geel kent zo’n soort gedegen wetenschappelijke ecologische onderbouwing niet. Dus er moet eerst een soort nadere wetenschappelijke ecologische onderbouwing van de adviezen worden verzorgd. Het verkrijgen van een dergelijke onderbouwing is problematisch omdat:

· In het kader van de inspraak op het Beheerplan is de intensieve begrazing al bediscussieerd waarmee niet echt van nieuwe ontwikkelingen sprake is

· het Beheerplan pas in 2015 vastgesteld en nog steeds niet in uitvoering zijn. De ineffectiviteit van de maatregelen is daarom niet vast te stellen.

· in het recente verleden (april 2017) het bestaande beleid door het Gerechtshof getoetst en akkoord bevonden.