Nieuws

Cebus Korteweg overleden

Tot onze verslagenheid en verdriet bereikte ons vandaag het bericht dat Cebus Korteweg na een kort ziekbed is overleden. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Evelien en de kinderen. Cebus was burgercommissielid in Provinciale Staten, bestuursvoorzitter en oud-fractievoorzitter van GroenLinks in Dronten.

Lees verder

Ruimte voor 1000 hectare zonneweides

Om de energieambities van Provincie Flevoland  te kunnen halen is het nodig om meer duurzame energie op te wekken. Daarvoor wordt in de Omgevingsvisie ruimte geboden aan windenergie en ingezet op circa 1000 hectare zonneweides in het landelijk gebied. Daarnaast moeten alle geschikte daken beschikbare locaties binnenstedelijk en langs infrastructuur worden voorzien van zonnepanelen. Alles bij elkaar 15 PJ aan zonnestroom.

Lees verder

Provincie onteigent 62 windmolens in Zeewolde

Provinciale Staten heeft in meerderheid besloten om moleneigenaren van 62 molens te onteigenen als ze niet mee willen werken aan de volledige saneringsopgave voor het windpark Zeewolde. GroenLinks had graag het proces nog wat tijd gegeven om te komen tot een breed draagvlak bij alle betrokken partijen.  Volgens gedeputeerde Meijer zou door uitstel het hele plan op losse schroeven komen te staan. Volgens GroenLinks speelde Meyer pure powerplay.

Lees verder

Verandering beheer Oostvaardersplassen juridisch vrijwel onmogelijk

Tot grote tevredenheid van GroenLinks maakt een juridisch advies duidelijk dat de Europese verplichtingen, nationale kaders en de overeenkomst met het Rijk leidend zijn voor het beheer van Oostvaardersplassen. Alleen de uitkomst van een onafhankelijk review kan aanleiding zijn om het huidige beleid aan te passen. Plannen van SGP en VVD kunnen (voorlopig) niet worden uitgevoerd.

Lees verder

Inbreng GroenLinks Perspectiefnota 2017-2021

De Perspectiefnota schetst het financieel en inhoudelijk perspectief ter voorbereiding op de nieuwe Programmabegroting. Om een goed perspectief te schetsen moet je weten waar je heen wilt en waar je nu staat.

Lees verder

Pagina's