Standpunten

Standpunten

Natuur

Investeren in natuur is investeren in onze leefomgeving

Flevoland heeft schitterende natuur. De Oostvaardersplassen, De Stille kern en de Lepelaarsplassen zijn daar goede voorbeelden van. Natuur is belangrijk voor de biodiversiteit maar ook belangrijk om in te recreëren. Vooral nabij steden is het belangrijk dat er interessante natuur dichtbij huis aanwezig en te beleven is. GroenLinks is op zoek naar manieren om natuur en economie met elkaar te verbinden waarbij natuur het belangrijkste uitgangspunt is. De mens is te gast. De verbinding tussen natuurgebieden onderling en met natuur in het agrarisch gebied (akkerranden, boerenerven, landschapselementen) moet worden versterkt.

 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit

Flevoland moet haar aantrekkelijke leefomgeving behouden en versterken

GroenLinks strijdt voor een goed evenwicht.

• tussen werken en leven,

• tussen vervoer en rust,

• tussen mens en natuur,

• tussen wonen en recreëren. 
 

Daar zijn duidelijke keuzes voor nodig. GroenLinks wil dat de provincie haar regierol stevig oppakt, want de ruimtelijke programma’s bieden tal van kansen voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, als op economisch en sociaal gebied.

Cultuur, Zorg en Welzijn

Cultuur is een belangrijke maatschappelijke en economische kracht

Cultuur is niet alleen van belang om er in onze vrije tijd van te genieten, maar ook vanwege de werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven.

Dat rechtvaardigt een actieve rol van de provincie, met name waar het gaat om activiteiten die alleen door bovenlokale samenwerking gerealiseerd kunnen worden. En om een divers cultuuraanbod dat voor iedereen toegankelijk is.

Zorg en welzijn in begeleiding voor alle gemeenten, bijvoorbeeld de aanpak van eenzaamheid en de ondersteuning van mantelzorgsteunpunten.

Duurzame energie

Een economie die draait op zon, wind, biomassa en aardwarmte

Door de stijging van de temperatuur op aarde verandert het klimaat. Hierdoor zal het in een groot deel van de wereld droger worden, terwijl het in andere gebieden juist natter wordt. Vooral arme, tropische gebieden zullen last krijgen van de klimaatverandering. Daar ontstaan bijvoorbeeld problemen door watertekorten, overstromingen, ziekten en slechtere oogsten. Maar ook in Nederland heeft het grote gevolgen. Wij moeten zo snel mogelijk stoppen met het verbranden van kolen en stoken van olie en gas en overschakelen op schone en duurzame vormen van energie. GroenLinks zet zich in voor de overstap naar een economie die draait op zon, wind, biomassa en aardwarmte in plaats van op fossiele energie of kernenergie. Deze overstap zorgt niet alleen voor een lagere uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor meer werkgelegenheid, betaalbare energie en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De provincie heeft hierin een belangrijke agenderende, stimulerende en faciliterende rol.

 

Economie

Een gezonde economie is duurzaam en bevordert het welzijn

GroenLinks wil een provincie waar welzijn, natuur en kwaliteit van de leefomgeving belangrijke voorwaarden zijn voor een gezonde en duurzame economie. We willen een provincie waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen en waar zowel de dorpen als de steden voldoende voorzieningen hebben voor jongeren én voor ouderen. Zoals goed onderwijs voor jongeren op alle niveaus en voldoende voorzieningen in voor de ouder wordende Flevolanders. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van thuistechnologie (domotica) die zelfstandigheid bevordert.
 

Faciliterend en vernieuwend bestuur

Er kan meer en het kan beter

De samenleving verandert. Van een centraal, van bovenaf georganiseerde, samenleving transformeren we naar een decentrale, van onderop gestuurde netwerksamenleving. In onze provincie zie je dat ook en komt al veel ondernemerschap en creativiteit tot bloei. Dat vraagt om een nieuwe vorm van sturing door de overheid. Niet langer vanuit controle en zekerheid, maar vanuit onzekerheid, complexiteit en constante aanpassing. Van exploiteren naar coöpereren, van regisseren naar faciliteren. GroenLinks staat voor een integer, open en toegankelijk provinciaal bestuur.