GroenLinks bepleit een vernieuwend bestuur in een daadkrachtige en democratische provincie. Een provincie die haar burgers, belangengroepen en ondernemers kent en serieus neemt, ruimte geeft om mee te denken, ruimte biedt voor maatschappelijk initiatief, samen werkt en (sociaal) ondernemerschap stimuleert. Een provincie die betrouwbaar, transparant en toegankelijk is voor inwoners. 

Zo’n bestuurlijke omgeving stimuleert innovatiekracht. Diverse (groene) ondernemers zijn aan de slag gegaan en dragen bij aan een sociale en groene samenleving. Maar er kan meer en het kan beter. Jonge ondernemers kunnen beter worden gesteund door de overheid. Zij hebben bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen, ontwikkelvoorzieningen en onderzoeksfaciliteiten nodig. Plekken waar informatie en kennis kan worden uitgewisseld en gebundeld. Hier kunnen nieuwe start-ups uit voortkomen. 

GroenLinks wil de samenwerking tussen de provincie mét andere mede-overheden en belangengroepen én ook burgers versterken. Een belangrijk samenwerkingsverband is de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wel moet hier een zekere wederkerigheid tussen de partners zijn. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat Flevoland het afvoerputje wordt voor in Amsterdam ongewenste, vaak vuile, economische activiteiten. Goede samenwerking met regio Zwolle is ook van belang voor de ontwikkeling van de andere Flevolandse gemeenten. 

Het provinciaal bestuur richt zich allereerst op haar formele taken. Daarnaast heeft het ook een bredere rol als volksvertegenwoordiger. Zij is pleitbezorger van de belangen van alle Flevolanders. De provincie ondersteunt gemeenten, maar ook andere regionale of provinciale instellingen of groepen. Een belangrijk recent voorbeeld is de situatie rond het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Zowel de samenleving als de verschillende gemeentebesturen vinden een goede ziekenhuisvoorziening met in ieder geval acute zorg en verloskunde in Lelystad belangrijk. GroenLinks vindt dat de provincie hier ook actief naar moet handelen. 

Uiteraard benut GroenLinks in dit soort situaties zelf ook de goede relaties tussen lokale, provinciale en landelijke vertegenwoordigers ten volle. Het moet ook de houding zijn van het provinciaal bestuur om alle bestuurlijke kracht zo in te zetten.

De Flevolandse opgaven stellen eisen aan het bestuur en de ambtelijke organisatie, aan hun werkwijze en houding. GroenLinks vindt dat bij het vastleggen van de opgaven expliciet aandacht moet zijn voor de rol van de provincie. Die rol moet per situatie worden vastgelegd, en kan uiteenlopen van regisseur van integrale gebiedsprocessen, actieve deelnemer in processen van andere overheden, tot facilitator, uitvoerder, toezichthouder of degene die de kaders stelt. Ook moeten we bespreken op welke manier de beleidsuitwerking of gebiedsontwikkelingen worden ondersteund. De taken raken elkaar steeds meer, en een integrale aanpak en samenwerking is nodig. Dit vraagt om een flexibele, open houding en adaptieve werkwijze. Verandering van taken betekent zeker niet automatisch dat daar meer ambtelijke capaciteit voor nodig is. Meer algemeen kaderstellend en naar de samenleving faciliterend werken vraagt erom traditionele werkwijzen los te laten. 

GroenLinks kiest voor: 

  • Een faciliterend en vernieuwend bestuur dat de samenleving volwaardig betrekt bij haar handelen via persoonlijk contact, nieuwe vormen van participatie en moderne online platforms.
  • Transparante samenwerking van besturen, bijvoorbeeld die tussen Waterschap en Rijkswaterstaat, maar ook samenwerking tussen gemeenten.
  • Een heldere rol van het bestuur die per situatie kan verschillen: van initiatiefnemer tot facilitator, van deelnemer tot bestuurlijk belangenbehartiger.