Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en wil bijdragen aan de eigen omgeving, maar soms is dat alleen niet voldoende en is er een rol weggelegd voor de lokale- en provinciale overheid. Zo vinden wij dat de provincie consequent van zich moet laten horen als er ergens discriminatie of uitsluiting plaatsvindt. Wij willen niet samenwerken met instellingen of bedrijven waar racisme of discriminatie plaatsvindt. Onze eigen organisatie staat open voor iedereen. De provincie streeft naar een veilige omgeving waar eenieder de vrijheid heeft zichzelf te zijn. We maken ons hard voor seksuele diversiteit en willen dit de komende jaren met gemeenten verder uitbouwen om de acceptatie van de LHBTQI gemeenschap te vergroten. 

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld of voor vervolging, zijn altijd welkom in onze provincie. Vluchtelingen maken deel uit van de Flevolandsesamenleving en doen vanaf de eerste dag mee. Wat betreft het wonen en welzijn van arbeidsmigranten moet onderscheid gemaakt worden tussen de groep tijdelijke arbeidskrachten en zij die zich voor langere tijd vestigen. Voor de eerste groep is vooral fatsoenlijke huisvesting en voorkomen van overlast van belang. Wat betreft de tweede groep moet de aandacht ook meer gericht zijn op meedoen in de samenleving. Gezien de onmogelijke situatie van ongedocumenteerde immigranten gezinnen, wil GroenLinks gemeenten stimuleren om opvanglocaties te realiseren, zodat zij veilig en humaan hun procedures kunnen afwachten en zich kunnen voorbereiden op de toekomst.

GroenLinks kiest voor: 

  • Actief voorkomen van discriminatie en uitsluiting (waaronder bij stages van ROC-leerlingen).
  • Het voorkomen van uitsterfbeleid van woonwagenstandplaatsen.
  • Voorbeeldgedrag door in de eigen organisatie gelijke kansen te creëren 
  • Alleen te werken met bedrijven en instellingen die zich op dit punt goed gedragen, waarbij in het openbaar vervoer bijzondere aandacht wordt besteed aan toegankelijkheid voor gehandicapten.
  • Activiteiten in de provincie te stimuleren en waar zinvol op elkaar af te stemmen, zoals de gemeentelijke inclusief-agenda’s (VN – verdrag Handicap) en de jaarlijkse coming-out dag.
  • Een inclusieve en op gelijkwaardigheid gerichte cultuur bij politie en brandweer.