De eerste is een transitie naar een duurzame samenleving waar we de uitstoot van broeikasgassen naar nul brengen, zodat de gevaarlijke opwarming van de aarde tot stilstand wordt gebracht met hopelijk weer een normalisering van het klimaat in het verschiet.

Het tweede spoor betreft klimaatadaptatie. Inmiddels is ons klimaat al zo ver veranderd dat we met steeds extremer weer in aanraking komen. Klimaatadaptatie is de term die men gebruikt voor het aanpassen aan deze extremen. De geschiedenis van Flevoland is verweven met deze twee sporen. De Zuiderzeewerken die hebben geleid tot het ontstaan van onze polders zijn een direct gevolg van watersnoodrampen van lang geleden. Daarnaast wordt het Flevolandse landschap al decennia gekenmerkt door de windmolens die hernieuwbare energie opwekken.

GroenLinks blijft denken over de toekomst, om de wereld en onze provincie leefbaar te houden. Wij zetten ons de aankomende tijd in voor de volgende zaken:

Flevoland energieneutraal in 2030 én voor 2050 fossielvrij!

De provincie Flevoland is op dit moment in Nederland de koploper in het opwekken van duurzame energie. Voor het grootste deel is dit te danken aan het grootschalig gebruik van windenergie. Maar ook de productie van zonne-energie neemt snel toe. Toch zijn we er nog lang niet. Het uiteindelijke doel is om helemaal geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken zodat we onze bijdrage aan klimaatverandering wegnemen. Daar is meer voor nodig dan alleen maar duurzame elektriciteit. Daarom wil GroenLinks stoppen met gas en transportbrandstoffen voor verkeer en vervoer vervangen.

Wij staan achter het beleid om windmolens op te schalen en te saneren. Hogere en krachtige windmolens verhogen de productie. Wij zijn voorstander van zonneweiden, mits goed ingepast en met lokaal profijt. Voorkeur is zonnepanelen op daken, maar daarmee komen we er niet. Mogelijkheden voor geothermie willen we benutten, dit geld ook voor ultra-diepe geothermie als dit veilig kan worden gedaan. Ontwikkeling van innovatieve technologieën willen we ondersteunen en ruimte bieden, hierbij kun je denken aan golfslagcentrales, ‘air born’ windenergiesystemen en ‘riothermie’ (warmte uit rioolwater).

We worden eerder klimaatneutraal als we minder energie nodig hebben. Daarom willen we meer inzetten op energiebesparing. Wat je niet gebruikt hoef je immers ook niet op te wekken. De provincie moet de regie nemen om die besparing te realiseren. Door kennisuitwisseling kan de voorlichting aan burgers, gemeenten en ondernemers verbeterd worden om besparingskansen te benutten.

Klimaatadaptatie gaat hand in hand met het besparen van energie en dus het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een goed voorbeeld hiervan is de stimulering van Groene Daken middels een provinciale subsidie die in 2021 is gerealiseerd. Groene daken vangen hevige regenval op doordat de planten het water vasthouden. Daarnaast helpt het in het verlagen van de temperatuur in stedelijke gebieden, omdat een groen dak minder warmte vasthoudt dan een traditioneel zwart dak. Zo draagt het ook bij aan isolatie en dus aan het besparen van energie. Dit is een voorbeeld uit de recente politiek van het succes en inzet van GroenLinks Flevoland. We blijven ons inzetten voor andere maatregelen die bijdrage aan klimaatadaptatie.

GroenLinks kiest voor:

  • Beperken van de opwarming tot 1.5 graden.
  • Een provinciaal Energieakkoord met zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties.
  • Meer duurzame energie opwekken met behulp van wind, zon, golven, geothermie.
  • Opschalen en saneren van windenergie. Door het aantal windmolens af te laten nemen en in nettere rijen te plaatsen wordt het landschap rustiger. Hogere en krachtige windmolens verhogen de productie.
  • Zonne-opstellingen kunnen zowel op daken als in het landschap worden gerealiseerd. Een goede ruimtelijke inpassing is daarbij noodzakelijk. De provincie stelt al haar vastgoed en infrastructuur beschikbaar voor zonne-energie en stimuleert partners en gemeenten dit ook te doen.
  • Ondersteunen van gemeenten in hun (grote) uitdaging om gebouwen niet meer op aardgas te verwarmen.