Het Nationaal Park Nieuw Land, een initiatief van GroenLinks, biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Eén van de laatste projecten in dit Park is de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Oostvaardersdijk, om water en vis door te laten vanuit de Oostvaardersplassen richting Markermeer en andersom. Dat verbetert de waterkwaliteit en is goed voor de vis- en vogelstand. Ondanks deze positieve ontwikkelingen, maken we ons ook zorgen over de afname van de biodiversiteit door de intensieve landbouw en veehouderij. Het gebruik van landbouwgif in de bollenteelt en akkerbouw is funest voor veel insectensoorten. En dat geldt ook voor het monotone raaigras, dat geen bloemen heeft. Weidevogels, die leven van insecten, worden steeds zeldzamer in Flevoland. Minder gif in de landbouw, meer bloeiende weides en bermen, kortom, een zachtere overgang tussen landbouw en natuur, helpt de biodiversiteit te herstellen.

Op initiatief van GroenLinks heeft de provincie een actieplan biodiversiteit ontwikkeld. Daarin spelen de bermen en sloten langs de provinciale wegen een belangrijke rol. Natuurvriendelijke slootoevers en bermen met aangepast maaibeheer versterken de biodiversiteit. Voor GroenLinks mogen de plannen verder gaan: verbindt de natuurgebieden en voorkom versnippering en postzegelnatuur! Flevoland heeft prachtige natuurgebieden zoals bos, moeras, water en natte graslanden, maar deze zijn niet of slecht met elkaar verbonden. Investeer in die verbindingen, zo bescherm en verbind je de natuur en maak je deze toekomstbestendig. 

Klimaatverandering bedreigt ook natuurgebieden in hun voortbestaan. Verdroging of juist vernatting door bodemdaling, veranderende waterkwaliteit, algenbloei, leidt allemaal tot veranderingen, nu nog op kleine schaal, maar straks kunnen de effecten vernietigend zijn voor kwetsbare soorten en voor kleine natuurgebieden in Nederland. Natuurgebieden die ecologisch verbonden zijn, kunnen door hun schaal en dynamiek veel negatieve effecten van de klimaatverandering opvangen. 

GroenLinks stimuleert het verder versterken en uitbreiden van de natuur ook in stedelijke gebieden, door natuurinclusief ontwerp bij ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouw. Hierbij worden kansen voor de natuur vanaf het begin in het planproces betrokken.