GroenLinks blijft tegen afschieten van gezonde edelherten

GroenLinks Flevoland stemde woensdag 29 mei jl. tegen de motie van de Partij voor de Dieren. Deze motie had als doel het instellen van een onderzoekscommissie die onderzoekt op welke wijze er afschot van de edelherten heeft plaatsgevonden in de Oostvaardersplassen, afgelopen winter.

Maar wij, GroenLinks Flevoland zijn toch tegen het afschieten van gezonde edelherten? Jazeker, en daarom leggen we jullie graag uit waarom we tegen deze motie hebben gestemd en welke lastige afweging wij daarbij hebben gemaakt.

Dit onderzoek is bedoeld om te onderzoeken wat er op 25 januari 2019 is gebeurd, toen er op een koude winterdag maar liefst 252 edelherten zijn geschoten. De dagen daarvoor werden er niet meer dan zo’n 20 edelherten per dag afgeschoten. 

Dit hoge aantal riep verschillende vragen op zoals; was er sprake van drijfjacht? Gedeputeerde Hofstra antwoordde desgevraagd; het was die dag erg koud en daardoor zijn de edelherten wat versuft. In tegenstelling tot het vormen van grote kudde’s gaan de edelherten verspreid en in kleine groepjes over de vlakte staan. Het is daardoor veel gemakkelijker om edelherten af te schieten. Het is namelijk niet toegestaan om op edelherten te schieten als ze dicht op elkaar in een kudde staan. 

Als je naar het aantal afgeschoten edelherten kijkt in vergelijking met de andere dagen riep dat ook bij GroenLinks Flevoland enige vragen op. Deze vragen hebben wij ook kunnen stellen aan betrokken medewerkers van Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland tijdens het werkbezoek aan de Oostvaardersplassen, voorafgaand aan de vergadering waar deze bewuste motie is ingediend. 

De boswachters van Staatsbosbeheer en medewerkers hebben uitgebreid uitleg gegeven en verteld op welke manier zij faunabeheer toepassen conform de opdracht die zijn van Provinciale Staten hebben gekregen.

Onze Statenleden hebben kunnen vaststellen dat de medewerkers van Staatsbosbeheer en provincie Flevoland integere professionals zijn die echt niet voor hun lol en/of plezier gezonde dieren neerschieten. 

Het afschieten van edelherten wordt uitgevoerd omdat de Provinciale Staten vorig jaar hiertoe heeft besloten na de publicatie van het ‘Rapport Advies Beheer Oostvaardersplassen’. De Provinciale Staten hebben de aanbevelingen en advies van Van Geel overgenomen en Staatsbosbeheer de opdracht gegeven tot het uitvoeren van het besluit. 

Het decimeren van de edelherten in de Oostvaardersplassen was daar onderdeel van. GroenLinks Flevoland had liever gezien dat alleen de zieke dieren zouden worden afgeschoten. Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald, mede onder de maatschappelijke druk. De boswachters kun je niet kwalijk nemen dat ze doen wat de provincie Flevoland hen heeft opdragen. Dit werk wordt hen niet in dank afgenomen;  op structurele basis ontvangen ze bedreigingen of worden ze bedreigd bij het uitoefenen van hun taken. GroenLinks Flevoland heeft dan ook geen reden om de betrokkenen niet te vertrouwen of hun uitleg in twijfel te trekken. 

GroenLinks Flevoland gelooft niet dat boswachters, ambtenaren en gedeputeerde collectief de feiten verdoezeld hebben. Voor het op touw zetten van een dergelijk onderzoek, was de bewijslast te mager. Alle feiten op een rijtje hebben ons doen besluiten tegen deze motie te stemmen. 

Ook met deze motie krijgen we de dieren niet terug. Bovendien is zo’n onderzoek kostbaar en langdurig en de vraag is of de uitkomst anders zou zijn geweest dan wat gedeputeerde en boswachters nu als verklaring geven. Daarnaast speelt een rol dat de omgevingsdienst Flevoland herhaaldelijk aanwezig is geweest om erop toe te zien dat het afschot volgens de regels plaatsvond. 

GroenLinks hoopt dat na deze forse ingreep de dieren weer een tijdje met rust gelaten worden en dat er de komende winter geen gezonde dieren meer worden afgeschoten. Bovendien zullen wij ons inzetten op het beter afstemmen van de controle’s op het uitvoeren van de opdracht. 

GroenLinks Flevoland wil in een bredere setting met andere partijen, kijken naar een diervriendelijke manier van faunabeheer en daarin een ieder de ruimte geven om mee te kunnen denken. Onze hoop is dat we niet meer achteraf op gebeurtenissen hoeven te reageren, maar het ‘aan de voorkant’ goed geregeld hebben.