GroenLinks strijdt voor behoud boerenlandvogels in Flevoland

Het gaat slecht met de weide- en akkervogels in Flevoland. Hun aantal is sinds 1990 met ruim 50% afgenomen.  De vooruitzichten voor de boerenlandvogels zijn ronduit somber. Onder andere de tureluur, de grutto, de kievit en de scholekster dreigen binnen 10 jaar totaal uit het Flevolandse landschap te verdwijnen. Om dit te voorkomen wil GroenLinks Flevoland een actieplan om de prachtige boerenlandvogels voor Flevoland te behouden.

GroenLinks Flevoland wil de boerenlandvogels redden, beschermen en behouden. Daarom zet zij zich in om de volgende maatregelen in de komende Statenperiode 2019-2023 te realiseren.

PROVINCIAAL ACTIEPLAN

Ondanks dat het heel slecht gaat met de boerenlandvogels heeft provincie Flevoland geen speciaal beleid voor de boerenlandvogels. Daarom willen we een ambitieus provinciaal actieplan voor behoud en bescherming van deze vogels opstellen. In het actieplan komen doelen en concrete activiteiten. We willen dit plan opstellen in  samenwerking met onder andere Flevolands Agrarisch Collectief, Werkgroep Grauwe Kiekendief, LTO-Noord, Landschapsbeheer Flevoland en de natuurbeherende organisaties.

AGRARISCH NATUUR- EN RESERVAATBEHEER

Het agrarisch natuurbeheer en reservaatbeheer wordt geoptimaliseerd voor:

akkervogels. Dit gebeurt door een uitbreiding van het aantal hectare aan duurzaam beheerde akkervogelgebieden. Daarnaast door een betere ruimtelijke bescherming en een betere inrichting met brede bloemrijke akkerranden, keverbanken en andere elementen, die voedsel en beschutting bieden. Deze maatregelen zijn ook goed voor de insecten die ook de laatste decennia dramtisch zijn afgenomen.

weidevogels. Hiervoor wordt het aantal hectare aan duurzaam beheerde weidevogelgebieden uitgebreid. Daarnaast wordt het verhogen van de waterstand bespreekbaar en komt er een striktere ruimtelijke bescherming en een betere inrichting met kruidenrijk grasland, flauwe oeversloten en plasdrasgebieden.

  • Aanpassing maaibeheer waardoor er geen nesten en jonge vogels meer worden uitgemaaid.
  • GroenLinks wil dat het gebruik van pesticiden en kunstmest verder wordt teruggedrongen. Ook zal stikstofdepositie uit onder andere de landbouw naar een aanzienlijk lager niveau moeten.
  • Nesten worden beschermd aan de hand van structurele maatregelen, zoals voldoende natte weiden, meer insecten, inzet van vrijwilligers en mogelijk rasters voor de bescherming van nesten of broedpercelen.
  • Wij maken ons hard voor een natuurinclusieve benadering van andere uitdagingen in het landelijk gebied. Daarbij combineren wij maatschappelijke winst (klimaat, waterberging, natuur) met bedrijfseconomische perspectieven voor boeren en andere ondernemers. Belangrijk is daarbij dat bij de landbouwtransitie boeren en natuur een goed perspectief wordt geboden. Dat draagt bij aan een positieve maatschappelijke waardering van de boer.