Inbreng GroenLinks Perspectiefnota 2017-2021

De Perspectiefnota schetst het financieel en inhoudelijk perspectief ter voorbereiding op de nieuwe Programmabegroting. Om een goed perspectief te schetsen moet je weten waar je heen wilt en waar je nu staat.

Het coalitieakkoord en - uitvoeringsprogramma geven aan waar GS en de meerderheid van PS naar toe wil. Een midterm review maakt inzichtelijk waar we nu staan. Het brengt inzicht in 'doen we de goede dingen en doen we ze goed'. Van daaruit kunnen we bepalen we volgende jaar en verder op in moeten zetten. GroenLinks vindt het een gemiste kans dat er tot nu toe geen midterm review heeft plaatsgevonden. Tenzij GS de Tussenbalans als midterm review ziet.

Tussenbalans

De huidige Tussenbalans is eigenlijk niets meer dan een monitoring van de 2 jaar oude planning. Of de activiteiten wel het gewenste effect hebben en deze in voldoende mate bijdragen aan het behalen van de doelstellingen wordt met de Tussenbalans niet beantwoord. Daarmee slaat GS de plank volledig mis. De effectiviteit van de inzet op de verschillende beleidsterreinen zou toch leidend voor GS en PS moeten zijn. Met de manier van monitoren in de Tussenbalans lopen we het risico dat we achteraf kunnen constateren dat de missie is geslaagd maar de patiënt is overleden. Bovendien laat de Tussenbalans een zeer positief beeld zien. Veel te rooskleurig wat GL betreft. Op bijvoorbeeld het gebied van energietransitie en circulaire economie is GS positief over de voortgang. Allemaal groene bolletjes. GL vindt dit onbegrijpelijk. Sinds het aantreden van dit college in 2015 hebben we nog geen plan gezien. Dan hebben we het nog geeneens over de uitvoering.

Energietransitie

In de Perspectiefnota kunnen we lezen dat de Energieagenda pas in het vierde kwartaal aan PS wordt voorgelegd. Daarmee heeft GS de motie om de Energieagenda te versnellen niet uitgevoerd. Sterker nog, hij is zelfs vertraagd, en dat zonder steekhoudende argumenten.GroenLinks vindt dit een wanvertoning. Daarnaast is er in de Perspectiefnota alleen nog maar een PM incidenteel opgenomen. De urgentie en de impact lijkt GS volledig te ontgaan. De energietransitie is de grootste uitdaging van de komende decennia. Niet alleen noodzakelijk om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan maar het is ook noodzakelijk voor onze economie en creëert veel nieuwe werkgelegenheid. Flevoland heeft hoge ambities, maar als het om daden aankomt laat ze het afweten.

Nu de structurele en incidentele begrotingsruimte wordt ingevuld met allerlei andere activiteiten maakt GroenLinks zich zorgen of er straks wel voldoende financiele middelen beschikbaar zijn om als provincie een substantiele en noodzakelijke bijdrage te kunnen leveren aan deze transitie. GL hoopt dat de nieuwe gedeputeerde Meijer vanaf morgen flink aan dit dossier gaat trekken. Meijer is inmiddels de derde portefeuillehouder van dit dossier. GL wil graag de toezegging van GS dat de realisatie en uitvoering van de Energieagenda niet nog meer vertraging gaat oplopen.

Circulaire economie

Dezelfde toch wel treurige constatering kunnen we ook doen voor het dossier circulaire economie. Ook hier hebben we nog geen plan gezien. Het wordt gelukkig wel een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie. Als deze is vastgesteld moet er nog een uitvoeringsprogramma opgesteld worden. Voor we aan de uitvoering kunnen beginnen is deze statenperiode bijna voorbij. GroenLinks vindt het wel verbijsterend dat GS er een hele bestuursperiode nodig heeft voordat ze eindelijk kan beginnen met concrete activiteiten. En ook voor circulaire economie is in de Perspectiefnota alleen nog maar een PM incidenteel opgenomen. Alsof ook hier de urgentie, de kansen voor de landbouwsector, de Floriade en het belang voor de Flevolandse economie niet echt wordt gevoeld door GS.

Watersportstrand

GS stelt via de Perspectief voor om mogelijk het watersportstrand qua grote te verdubbelen zodat er internationale kitesurf wedstrijden gehouden kunnen worden. Vanuit sportief oogpunt gezien een mooi idee maar toch is GroenLinks er geen voorstander van. Dergelijke wedstrijden, en waarschijnlijk een intensivering van het gebruik het jaar rond, geeft te veel verstoring voor watervogels in het N2000-gebied. Uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat GS er geen moeite mee heeft als een gebied van 300 ha het hele jaar, behalve de maand mei, wordt verstoord. GroenLinks heeft hier wel veel moeite mee. Een N2000 gebied vraagt om een veel betere bescherming dan dit.

Verduurzaming provinciale gebouwen

GroenLinks is tevreden dat GS werk gaat maken van verduurzaming van de provinciale gebouwen door nu zelf duurzame energie op te gaan wekken met behulp van zonnepanelen op het dak. Hiermee wordt een toezegging van gedeputeerde Witteman eind 2014, op vragen van GL, eindelijk waargemaakt. Op de vraag waarom het zo lang heeft moeten duren gaf de portefeuillehouder Verbeek aan dat we nu toch vooral blij moesten zijn met het feit dat het er komt. We zijn ook blij. Maar dat het 2,5 jaar heeft moeten duren voor zo iets eenvoudigs als het plaatsen van zonnepanelen baart ons ook wel zorgen. Als dit uitvoeringstempo indicatief is voor de uitvoering van de Energieagenda dan komt het niet goed. Dan maken we ons zowel binnen als buiten de  provincie echt belachelijk. We hopen maar op veel daadkracht van gedeputeerde Meijer.

Tot slot

GroenLinks is niet alleen ontevreden. Zo is GroenLinks blij met het initiatief voor een stimuleringsregeling voor recreatieondernemers in het buitengebied, met de voorgestelde bijdrage voor het Nationaal Park Nieuw Land en middelen voor het beheer van natuur buiten het Natuur Netwerk Nederland. We zijn ook tevreden met de keuze voor elektrische OV-verbinding met het vliegveld hoewel het ook een beetje het gevoel van 'greenwashing' oproept.

En een positieve ontwikkeling vinden we de maritieme service haven. We komen hier nog over te spreken aan de hand van een statenvoorstel. Onze randvoorwaarden blijven nog steeds dezelfde: een sluitende businesscase (als provincie moeten we geen grote financiële gaten gaan dichten) en met een laag risicoprofiel.