Nationale Bijenstrategie: Flevoland doet mee

Meer dan de helft van alle soorten wilde bijen en andere bestuivers in Nederland zijn met hun voortbestaan bedreigd. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van wilde planten en voedselgewassen. Om de bijenpopulatie in Flevoland te versterken, heeft de provincie zich aangesloten bij de Nationale Bijenstrategie.

Het gaat niet goed met de bijen. Dit is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in de door ons omringende landen. De bij is vanwege haar bestuivingsfunctie zeer belangrijk voor de planten en landbouwgewassen. De bij zorgt voor 75% van de bestuiving van onze voedselgewassen en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur. Deze bestuivers zijn onmisbaar voor de voedselproductie en voor een goed functionerend natuurlijk ecosysteem.

Tijdens de afgelopen vergadering van 20 juni heeft Provinciale Staten Flevoland unaniem een motie aangenomen waarin we ons als provincie aansluiten bij de Nationale Bijenstrategie. Dit is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en 42 andere partners. Natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties en semi-overheden zijn nauw betrokken bij deze strategie.

Het doel van de Nationale Bijenstrategie is dat tot aan 2030 het aantal bijensoorten en hun verspreidingsgebieden toeneemt. GroenLinks maakt zich zorgen over het voorbestaan van de bij en steunt daarom de Nationale Bijenstrategie. Om deze reden heeft GroenLinks, samen met vijf andere partijen, een motie ingediend die het college van Gedeputeerde Staten oproept om de Bijenstrategie te ondertekenen. Daarnaast komt er een onderzoek op welke wijze de Bijenstrategie onderdeel kan vormen in het regulier natuurbeleid en hoe wij als provincie deze initiatieven kunnen stimuleren.

De Bijenstrategie richt zich op:

· Het aanbieden van een geschikte leefomgeving, voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bijen en andere bestuivers. Dit draagt bij aan de instandhouding van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door inheemse bloemen- en akkerranden op weilanden.

· Groei van het aantal goed opgeleide imkers.

· Duurzame gewasbescherming. Zo is het verboden om voor bijen schadelijke middelen voor gewasbescherming te gebruiken op aantrekkelijke gewassen voor bijen.