Nieuwe Omgevingsvisie Flevoland

De provincie Flevoland gaat een nieuwe Omgevingsvisie schrijven. Afgelopen maanden is samen met een tal aan Flevolanders en deskundigen een schat aan inzichten opgedaan en uitgewerkt in de vorm van zeven Flevo-perspectieven. Provinciale Staten heeft op 13 juli jl. de bestuursopdracht vastgesteld voor het opstellen van de Omgevingsvisie. De perspectieven Circulaire Economie en Duurzame Energie vormen een belangrijk onderdeel van de bestuursopdracht. Dit biedt goede kansen voor een sterkere economie, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid.

GroenLinks heeft bij debat over de bestuursopdracht ingezet op de volgende vier speerpunten voor de Omgevingsvisie:

1. Groene economie: 100% duurzame energie, circulair en biobased
2. Ruimte voor initiatieven: aanpassen van regelgeving om groene innovaties mogelijk te faciliteren
3. Verduurzaming agrarische sector: gericht op kwaliteitsverhoging, hoog dierenwelzijn, bodemvruchtbaarheid, respect voor de natuur
4. Verandering sturingsfilosofie: daar waar mogelijk hoger op de participatieladder.
 
 

Groene economie
Met de Omgevingsvisie wil GroenLinks randvoorwaarden scheppen voor een sterke en duurzame economische structuur. Investeren in innovatie en een groene economie zorgt voor een hoger rendement, meer werkgelegenheid, sterkere concurrentiepositie en toekomstbestendigheid. Het is niet voor niets dat de DNB en het Planbureau voor de Leefomgeving oproept haast te maken met het vergroenen van de Nederlandse economie. In de Flevoperspectieven wordt hier ook een stevig pleidooi voor gehouden. Het is niet alleen noodzaak maar het biedt ook veel kansen voor Flevoland, zeker voor onze agrarische sector.
De provinciale klimaatambities zullen zichtbaar worden in het Flevolandse landschap: windmolens, zonneparken, mestvergisters, biomassacentrales, energieopslag. GroenLinks bepleit om ruimte te bieden voor decentrale opwekking van duurzame energie op voorwaarde dat ze goed ruimtelijk ingepast worden. We hebben initiatieven uit de samenleving hard nodig om onze klimaatdoelstelling te kunnen halen. Aan de provincie de taak dit de faciliteren. 

Ruimte voor initiatieven 
Er is experimenteer ruimte nodig voor ondernemers met duurzame innovaties. Ondernemers lopen nu vaak tegen allerlei wet- en regelgeving aan. Dat frustreert innovaties. Het instellen van een regelvrije zone kan hierbij helpend zijn. Helaas zijn we als provincie meestal niet de aangewezen overheid om een regelvrije zone in te stellen maar we kunnen hier wel een belangrijke initiërende rol in spelen.

Verduurzaming agrarische sector
Anno 2016 draait het in de agrarische sector om intensivering, schaalvergroting en productieverhoging met alle negatieve gevolgen van dien. Tijdens de gesprekken in de provincie werd ook duidelijk dat een groeiende groep niet meer mee kan in deze ‘ratrace’. We kunnen en moeten proberen het tij te keren. De Omgevingsvisie moet de basis gaan vormen van een omschakeling naar een veerkrachtig landbouwsysteem: duurzaam, hoog dierenwelzijn, verbetering en behoud bodemvruchtbaarheid en gericht op kwaliteitsverhoging en met respect voor de natuur. 

Sturingsfilosofie
De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Dat vraagt een andere rol van de provincie als overheid. We zullen meer samenwerkend en faciliterend moeten optreden, dus hoger op de participatieladder. Aan de provincie de taak om heldere kaders te formuleren en om bij de uitwerking en uitvoering ruimte te bieden aan marktpartijen en inwoners van Flevoland. Daarbij moet wel aandacht zijn voor de rechtsbescherming van de individuele burger die zwak kan staan tegen kapitaalkrachtige belangen en de overheid. Een krachtige samenleving biedt ruimte aan iedereen en heeft oog voor de natuur en eigen waarde daarvan. 
Hoger op de participatieladder maar dat betekent niet overal hetzelfde. Een autoritaire bestuursstijl kan soms ook noodzakelijk zijn.

Vervolg proces
Gedeputeerde Staten gaan, in samenwerking met partners, de Omgevingsvisie uitwerken. Provinciale Staten zullen de Omgevingsvisie begin 2017 formeel vaststellen. Na vaststelling wordt in 2017 – samen met partners - overgegaan tot de uitvoering.